Kursy egzaminacyjne - język angielski

Już od wielu lat skutecznie przygotowujemy naszych uczniów do uzyskania najpopularniejszych międzynarodowych certyfikatów językowych. Proponujemy przygotowanie do następujących egzaminów: FCE, CAE, CPE (egzaminy Cambridge) Europejskie Certyfikaty Językowe (TELC - poziomy A1- B2)Niezależnie od tego, jaki egzamin wybierzesz gwarantujemy zawsze:
 • Naukę w oparciu o oryginalne materiały z poprzednich egzaminów
 • Zajęcia prowadzone przez osoby mające udokumentowane osiągnięcia w przygotowaniu do ww. egzaminów (nasi lektorzy to również egzaminatorzy niektórych certyfikatów!)
 • Bezpłatny egzamin próbny, abyś wiedział na ile Cię stać i nie ryzykował pieniędzy
 • Gwarancje egzaminacyjne (zdany egzamin lub też zwrot części jego kosztów)
 • Bezpłatne materiały dodatkowe i nielimitowane konsultacje indywidualne

Egzaminy Cambridge

Egzaminy te w Polsce organizowane są przez British Council i można je zdawać w regionalnych oddziałach tej instytucji (również w Bydgoszczy). Sesja egzaminacyjna ma miejsce 3 razy w roku (marzec/kwiecień, maj/czerwiec i listopad/grudzień) i podzielona jest na dwa dni, zaś sam egzamin składa się z następujących części:
 • LISTENING (ROZUMIENIE ZE SŁUCHU)
 • SPEAKING (MÓWIENIE)
 • WRITING (PISANIE)
 • USE OF ENGLISH (GRAMATYKA)
 • READING (ROZUMIENIE TEKSTU)

Każda z powyższych części obejmuje, co najmniej kilka zadań, zaś uzyskanie min. 60 procent (łącznie) gwarantuje otrzymanie certyfikatu, który ważny jest bezterminowo. W trakcie naszych zajęć uczniowie ćwiczą wszystkie umiejętności potrzebne do zdania tych egzaminów korzystając m. in. z oryginalnych materiałów egzaminacyjnych z lat ubiegłych.

Przed egzaminem organizujemy egzamin próbny (w takiej samej formie jak egzamin prawdziwy), aby każdy mógł oszacować swoje szanse. Osobom, które zaliczyły pozytywnie nasz egzamin próbny udzielamy naszych gwarancji egzaminacyjnych. Nasza szkoła pośredniczy w załatwianiu wszystkich niezbędnych formalności.

Europejskie Certyfikaty Językowe (TELC) - język angielski i niemiecki

Egzaminy przygotowane zgodnie z wytycznymi Rady Europy w sprawie poziomu znajomości języków. Organizowane są już od ponad 40 lat (patrz www.telc.pl). Egzaminy te można zdawać w naszej szkole na różnych poziomach zaawansowania (A1 - B2). Sam egzamin koncentruje się na sprawdzeniu praktycznej umiejętność posługiwania się językiem i obejmuje następujące części:
 • READING COMPREHENSION ( ROZUMIENIE TEKSTU)
 • LANGUAGE ELEMENTS (GRAMATYKA)
 • LISTENING (ROZUMIENIE ZE SŁUCHU)
 • WRITING (PISANIE)
 • SPEAKING (MÓWIENIE)

Wynik egzaminu ważny jest bezterminowo i honorowany w całej Europie jako dowód osiągnięcia znajomości języka na właściwym poziomie, zaś do samego egzaminu przygotują Cię osoby z licencją egzaminacyjną.

Kursy egzaminacyjne - język niemiecki

Niezależnie od tego, jaki egzamin wybierzesz gwarantujemy zawsze:
 • Naukę w oparciu o oryginalne materiały z poprzednich egzaminów
 • Zajęcia prowadzone przez osoby mające udokumentowane osiągnięcia w przygotowaniu do ww. egzaminów (nasi lektorzy to również egzaminatorzy niektórych certyfikatów np. Zertifikat Deutsch)
 • Bezpłatny egzamin próbny, abyś wiedział na ile Cię stać i nie ryzykował pieniędzy
 • Gwarancje egzaminacyjne (zdany egzamin lub też zwrot części jego kosztów)
 • Bezpłatne materiały dodatkowe i nielimitowane konsultacje indywidualne

Zertifikat Deutsch (ZD) - poziom B1

Skierowany jest do słuchaczy, którzy posiadają dobrze ugruntowaną znajomość języka niemieckiego, umożliwiającą komunikację we wszystkich sytuacjach dnia codziennego - około 400 do 600 godzin nauki. Słuchacz jest w stanie nawiązać rozmowę w języku obcym, przedstawić własny punkt widzenia zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Zertifikat Deutsch jest uznanym i cenionym dokumentem świadczącym o solidnych podstawach języka niemieckiego potwierdzającym ugruntowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Egzamin Zertifikat Deutsch składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny składa się z następujących części:
 • rozumienie tekstu czytanego
 • część gramatyczno-leksykalna
 • rozumienie tekstu słuchanego
 • wypowiedź pisemna

Egzamin ustny trwa 15 minut i składa się z następujących części: nawiązanie kontaktu z kandydatem - pytania ogólne dotyczące miejsca zamieszkania, rodziny, szkoły itp. Oraz rozmowa na zaproponowany kandydatowi temat.

Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) - poziom B2/C1

Jest egzaminem na poziomie B2/C1. To znany na całym świecie certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (około 800-1000 godzin nauki). Przeznaczony jest do słuchaczy, którzy posiadają znajomość języka niemieckiego umożliwiającą swobodne oraz poprawne gramatycznie wyrażanie własnych opinii w formie pisemnej i ustnej.

Kandydat przystępujący do certyfikatu ZMP powinien wykazać się znajomością słownictwa z różnych dziedzin życia, wykraczającą poza sytuacje dnia codziennego oraz umiejętnością stosowania różnych struktur gramatycznych. Świadectwo ZMP potwierdza, że osoba, która zdała egzamin, zna wszystkie ważne struktury języka niemieckiego, umie je właściwie stosować i dysponuje słownictwem, które pozwala na swobodne wyrażenie opinii dotyczących życia prywatnego, publicznego oraz zawodowego.

Posiadanie certyfikatu ZMP zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wybranych uniwersytetach w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli, którzy nie posiadają dyplomu z filologii germańskiej, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych.

Egzamin pisemny trwa około 210 minut i składa się z następujących części:
 • rozumienie tekstu czytanego (90 min) obejmuje 4 zadania, w których należy wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem różnych form pisemnych.
 • wypowiedz pisemna (90 min) składa się z dwóch części, w których należy wykazać się umiejętnością zredagowania 2 różnych form pisemnych.
 • rozumienie tekstu słuchanego (zadanie 30 min)

Egzamin ustny trwa 15 minut i składa się z 2 części: krótki opis zdjęć oraz wypowiedź związana tematycznie z wybranymi obrazkami - własne przemyślenia, asocjacje; zadanie ma charakter monologu oraz dyskusja z egzaminatorem polegająca na analizowaniu różnych aspektów danego tematu zakończona zaproponowaniem odpowiedniego rozwiązania.